[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium

  • Cat.No.: M10606
  • CAS No.: 14097-03-1
  • Molecular weight: 390.89
  • Molecular formula: C19H25ClN5O2
M10606 | [2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium