Hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-YL)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)

  • Cat.No.: M11368
  • CAS No.: 30112-70-0
  • Molecular weight: 797.76
  • Molecular formula: C32H29CrN10O8S2
  • Synonyms: hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-);Chromate(1-), bis3-4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-.kappa.O)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-ylazo-.kappa.N1-4-(hydroxy-.kappa.O)benzenesulfona
M11368 | Hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-YL)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)