trisodium 4-hydroxy-5-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate

  • Cat.No.: M11089
  • CAS No.: 3354-97-0
  • Molecular weight: 859.74
  • Molecular formula: C34H24N5Na3O12S3
M11089 | trisodium 4-hydroxy-5-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate