2,4-dihydro-4-[(2-methoxyphenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-Pyrazol-3-one

  • Cat.No.: M10212
  • CAS No.: 4645-07-2
  • Molecular weight: 308.33
  • Molecular formula: C17H16N4O2
M10212 | 2,4-dihydro-4-[(2-methoxyphenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-Pyrazol-3-one