sodium 5-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphthalenesulphonate

  • Cat.No.: M10733
  • CAS No.: 5850-93-1
  • MDL : MFCD00070991
M10733 | sodium 5-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphthalenesulphonate