Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, molybdatetungstatephosphate

  • Cat.No.: M10669
  • CAS No.: 61725-50-6
M10669 | Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, molybdatetungstatephosphate