disodium 3-[[5-chloro-2-(phenylmethoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate

  • Cat.No.: M10799
  • CAS No.: 6826-53-5
  • Molecular weight: 762.14
  • Molecular formula: C30H22ClN3Na2O10S3
M10799 | disodium 3-[[5-chloro-2-(phenylmethoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate